อานิสงค์การสร้างเจดีย์

อานิสงค์การสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ

๑. เป็นที่เคารพยกย่อง
๒. เป็นคนมีตระกูลสูง
๓. มีสง่าราศี
๔. ผิวพรรณงาม
๕. ทรัพย์มั่งคั่ง
๖. จิตแจ่มใสเบิกบานรัศมี
๗. สมปรารถนาทุกสรรพสิ่ง
๘. ไม่อับจนข้นแค้น
๙. ชีวิตรุ่งโรจน์รุ่งเรือง
๑๐. มีบริวารเป็นคนดี
๑๑. มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
๑๒. สมาธิดี
๑๓. มีคนเห็นคุณงามความดีเสมอ
๑๔. ได้รับความอุปถัมภ์ค้ำจุนในทุกสถาน
๑๕. มากด้วยปัญญา
๑๖. บรรลุมรรคผลได้รวดเร็ว