อานิสงค์การสร้างเจดีย์

อานิสงค์การสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ

๑. เป็นที่เคารพยกย่อง
๒. เป็นคนมีตระกูลสูง
๓. มีสง่าราศี
๔. ผิวพรรณงาม
๕. ทรัพย์มั่งคั่ง
๖. จิตแจ่มใสเบิกบานรัศมี
๗. สมปรารถนาทุกสรรพสิ่ง
๘. ไม่อับจนข้นแค้น
๙. ชีวิตรุ่งโรจน์รุ่งเรือง
๑๐. มีบริวารเป็นคนดี
๑๑. มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม
๑๒. สมาธิดี
๑๓. มีคนเห็นคุณงามความดีเสมอ
๑๔. ได้รับความอุปถัมภ์ค้ำจุนในทุกสถาน
๑๕. มากด้วยปัญญา
๑๖. บรรลุมรรคผลได้รวดเร็ว

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก