ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนเป็นประธานร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดมหาธาตุแหลมสัก ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

          ราวปี ๒๕๕๐ หลวงปู่เนตร จิรปุญโญ ได้ปรารภกับพระอาจารย์ชูศักดิ์ ปัญญาสักโก (ลูกศิษย์) ว่าจะสร้างพระเจดีย์บนควนหลังวัด ด้วยดำริดังกล่าว โครงการก่อสร้างพระเจดีย์ จึงเริ่มขึ้น มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีความคืบหน้าตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน ณ.พระมหาธาตุเจดีย์ จึงกล่าวได้ว่าโครงการก่อสร้าง ฯ ถึงแม้จะสัมฤทธิ์ผลแต่ยังขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากบริเวณชั้นกลางและชั้นล่างซึ่งเป็นฐานที่ตั้งขององค์พระเจดีย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานสถาปัตยกรรมตกแต่งให้ชั้นกลางเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งปี ส่วนชั้นล่างจะดำเนินงานต่อเนื่องจากชั้นกลางเพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนต่อไป

          เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมตกแต่งในส่วนชั้นกลาง และชั้นล่างดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ทางคณะกรรมการวัด ฯ จึงได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายงานสถาปัตยกรรมตกแต่ง จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงานสถาปัตยกรรมและร่วมบุญในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดมหาธาตุแหลมสัก

กำหนดการพิธีทอดกฐินในวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

๘.๐๐ น. บิณฑบาตรภายในวัด
๑๐.๐๐ น. รวบรวมพุ่มกฐินจัดขบวนแห่รอบอุโบสถ
๑๐.๓๐ น. ทำพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี เป็นเสร็จพิธี

 

 

ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่


ผ่านพร้อมเพย์
วัดมหาธาตุแหลมสัก


หรือ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 403-301606-6
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-014971-4
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารกรุงไทย
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 818-601433-0
บัญชี วัดแหลมสัก

ธนาคารธนชาต
สาขาอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เลขที่บัญชี 379-2-14545-7
บัญชี วัดแหลมสัก (สร้างเจดีย์)

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 020232571545
บัญชีเผื่อเรียก วัดมหาธาตุแหลมสัก ต.แหลมสัก

ธนาคารออมสิน
สาขาอ่าวลึก
เลขที่บัญชี 0000722736
บัญชีกระแสรายวัน วัดมหาธาตุแหลมสัก

ธนาคารเกียรตินาคิน
สาขากระบี่
เลขที่บัญชี 00352510007487
บัญชีออมทรัพย์ วัดแหลมสัก